logo spraw

15 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości reprezentowanym przez wiceministra sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie reprezentowanym przez dr Kamilę Ćwik.

Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie uzyska dotację w wysokości 351 600,00 złotych, celem sfinansowania zakupu środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Planowane do zakupu środki ochrony (maseczki ochronne FFP2 lub FFP3, indywidualne pakiety ochrony biologicznej STD-001, kombinezony ochronne, maseczki chirurgiczne, fartuchy ochronne jednorazowe, okulary ochronne gogle, przyłbice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni) przeznaczone zostaną na potrzeby funkcjonujących w strukturach SPWSzS w Chełmie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego, Poradni Chorób Zakaźnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pozostałych specjalistycznych oddziałów, w których niesiona jest pomoc ofiarom przestępstw.

Planowane do zakupu w ramach zadania środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji zwiększą bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów hospitalizowanych w SPWSzS w Chełmie, zmniejszając szansę zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie szpitala oraz redukując groźbę objęcia jednostki kwarantanną uniemożliwiającą jej prawidłowe funkcjonowanie, w tym niesienie pomocy ofiarom przestępstw i otrzymywanie adekwatnej dla potrzeb pomocy medycznej dającej szansę szybkiego powrotu do zdrowia.

Fundusz Sprawiedliwości został powołany, aby nieść skuteczną pomoc. Jednym z celów Funduszu jest wspieranie instytucji i organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym. Do Funduszu trafiają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw i jako swoiste zadośćuczynienie służą ofiarom.