Logo szpitala

fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia (umowa grantowa o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0001/20-20-00/1374/2020/226 z dnia 30 czerwca 2020 r.) realizuje umowy o powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.
Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.


Wartość poszczególnych umów wynosi:
 ZOL: 249 840 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZOL-P: 141 592 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%
 ZPO: 129 174 zł i jest finansowana z następujących źródeł:
  a) ze środków europejskich 84,17%
  b) ze środków dotacji celowej 15,83%.


Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Logo szpital

RP MZ

 

W maju 2021 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zawarł z Ministerstwem Zdrowia dwie umowy na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowane zostaną:

  • Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w związku z COVID-19”, o szacunkowej wartości 3 415 500 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/321)

  • Zakup dozowników tlenu, o wartości 50 000 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/198/2021/304)

Planowana rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego polega na zakupie i montażu dodatkowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 20t oraz modernizacji istniejących instalacji tlenowych w trzech budynkach szpitala, wybudowanych w latach 70-tych, które w sposób oczywisty ze względu na naturalne zużycie i zastosowanie przestarzałych obecnie technologii cechują się wysoką awaryjnością i nie zapewniają przepływów tlenu koniecznych przy leczeniu choroby COVID-19 (w szczególności korzystania z urządzeń do tlenoterapii typu high flow). Modernizacja instalacji do obecnych standardów pozwoli również na zwiększenie liczby łóżek tlenowych w tych budynkach. Ogółem modernizacja dotyczy około 200 łóżek. Planowane prace obejmują również modernizację rezerwowego źródła tlenu, baterii butli tlenowych.

Realizacja inwestycji wpłynie wprost na dalszy rozwój możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2: instalacja zbiornika na tlen pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenia zapasu tlenu ciekłego; modernizacja rezerwowego źródła tlenu pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa dostępności tlenu; nowa instalacja tlenowa pozwoli na zwiększenie ilości łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W ramach drugiej umowy, na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz oddziałów z tzw. łóżkami COVID-19 zostanie zakupionych 100 szt. dozowników tlenu.

Logo szpitala

fundusze europejskie progrma regionalny

RPLU.05.02.00-06-0083/19

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WL 2014-2020) i Budżetu Województwa Lubelskiego

Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie lubelskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną pawilony szpitalne A, B i C oraz budynek przychodni przyszpitalnej. Przedsięwzięcie obejmuje zadania polegające na wykonaniu ociepleń ścian fundamentowych wraz z ułożeniem opaski odwadniającej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia dachu budynków, modernizację instalacji c.o., przebudowę przyłącza ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej wraz z instalacją nawiewników, wymianę drzwi wejściowych do budynków, wymianę opraw tradycyjnych na oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii.

Rezultatami realizacji projektu będą: oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wartość ogółem projektu: 12 005 784,96 PLN

Wkład UE: 7 504 335,75 PLN

Okres realizacji projektu: od 2018-10-23 do 2021-12-31

Logo szpitala

szpital lubelskie uw

Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie przyznana została dotacja celowa w kwocie 836 720,00 zł z Budżetu Państwa na realizację w latach 2020-2021 zadania inwestycyjnego „Modernizacja Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSS w Chełmie celem stworzenia pracowni genetycznej przeznaczonej do badań RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2" w ramach zadania Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2".

Realizowane w ramach inwestycji prace adaptacyjne Laboratorium Mikrobiologicznego i zakupy sprzętu medycznego mają na celu umożliwienie pełnego diagnozowania COVID-19 w szpitalu w Chełmie, co skróci czas oczekiwania na wyniki, przyspieszając ewentualną reakcję w przypadku dodatnich wyników testów.

Wyboru rodzaju kupowanych urządzeń dokonano kierując się w pierwszej kolejności zasadą bezpieczeństwa. Przygotowywanie wysoce zakaźnego materiału odbywać się będzie w specjalistycznej komorze laminarnej, zapewniającej środowisko do bezpiecznej pracy personelu przygotowującego materiał do badania. Diagnostyka SARS-COV-2 przy pomocy testów genetycznych wykonywanych techniką RealTime-PCR w systemie zamkniętym jest całkowicie zautomatyzowana, co niweluje ryzyko zakażenia w procesie. Wykonane prace budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia Laboratorium Mikrobiologicznego (wyodrębnienie śluzy fartuchowo – umywalkowej, adaptacja pod kątem umożliwienia funkcjonowania sprzętu medycznego) oraz zastosowanie lamp z przepływem laminarnym również podyktowane zostały względami bezpieczeństwa. W ramach inwestycji dokonano również zakupu pomocniczego sprzętu laboratoryjnego (chłodziarki i zamrażarki), dodatkowych mebli laboratoryjnych, stworzono dodatkowe stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy z drukarką oraz zadbano o integrację analizatora genetycznego i urządzeń laboratoryjnych ze szpitalnym systemem informatycznym. W ramach projektu przewidziano również zakup 2000 szt. laboratoryjnych testów genetycznych, pozwalające na szybkie diagnozowanie pacjentów w kierunku SARS-CoV-2 wraz z wymazówkami do badań wirusologicznych.

Planowany do zakupu analizator genetyczny umożliwi wykonywanie w chełmskim szpitalu około 80 testów w kierunku SARS-CoV-2 dziennie, co zważywszy na prognozy wystąpienia kolejnych fal epidemii, może okazać się konieczne już w niedalekiej przyszłości.

Rodzaj zastosowanego w projekcie analizatora genetycznego umożliwia również wykonywanie testów na obecność innych drobnoustrojów (bakterii i wirusów), co gwarantuje racjonalność wykorzystywania urządzenia i działania tworzonej pracowni genetycznej także po ustąpieniu pandemii koronawirusa.