Logo Fundusze Europejskie

 

unia banner flaga polski

 

28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Kamila Ćwik podpisała umowę partnerską o wprowadzeniu trybu obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzięki tej umowie chełmski SOR, jako 1 z 232 w całym kraju, zostanie objęty koordynowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe projektem „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, wspierającym proces segregacji medycznej, który ma wprowadzić jednolite standardy w SOR-ach w całej Polsce. Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko, a jego szacunkowa wartość w skali kraju wynosi ok. 40 mln zł.

Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Po rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, chełmska placówka otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z systemu, m.in. urządzenia systemów kolejkowych, kardiomonitory i oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie segregacji medycznej. Wzorem europejskiego systemu, trafiający na SOR pacjent będzie pobierał numerek, który skieruje go w odpowiedniej kolejności do rejestracji. Następnie pacjentowi nadawana będzie opaska w kolorze definiującym, ile pacjent może czekać w kolejce. Opaskę czerwoną otrzyma pacjent, który niezwłocznie powinien trafić do dalszej diagnostyki, i dalej stosownie do stanu pacjenta pomarańczowy, żółty, zielony i  niebieski.

Wg harmonogramu projektu system, którego głównym zadaniem jest skrócenie i uporządkowanie kolejek, w chełmskim szpitalnym oddziale ratunkowym zacznie funkcjonować od IV kwartału 2020 roku.

unia banner flaga polski woj lubelskie

Projekt Nr RPLU.13.01.00-06-0097/17

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w partnerstwie z innymi podmiotami leczniczymi realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Projekt  ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności podniesienia standardów postępowania medycznego w sześciu szpitalach na terenie Województwa Lubelskiego, przyczyniając się również do poprawy rezultatów leczenia pacjentów oraz wzrostu kompleksowości i ciągłości opieki.


Projekt obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (remont, budowa, rozbudowa) obiektów ochrony zdrowia oraz dostawy sprzętu i wyposażenia w podmiotach leczniczych, które wspólnie realizują Przedsięwzięcie.

 

Partnerzy projektu:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider),
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner),
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner),
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (partner),
5. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (partner),
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (partner).

 

Realizacja projektu pozwoli na:
- zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa lubelskiego,
- uruchomienie w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności,
- poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
- przesunięcie ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej,
- optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych,
- wymianę zużytych wyrobów medycznych,
- podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu pacjentów i ich rodzin,
- racjonalizację łóżek szpitalnych.

 

Zakres rzeczowy chełmskiej części projektu obejmuje wykonanie remontu budynku Starego szpitala na potrzeby Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddział Opieki Paliatywnej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji oraz zmieniającego lokalizację Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, wyrobów medycznych na użytek aktualnie funkcjonujących na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa dwu sal operacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej.

 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to 30.11.2020 r.


Całkowita wartość projektu: 179 493 505,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 151 473 124,96 PLN

unia banner flaga polski 

Projekt Nr POIS.09.01.00-00-0363/18

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres realizacji Projektu: 2018–2019

Cel działania: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Przedmiotem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPWSzS w Chełmie poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci. Zakupy w ramach projektu:

 - 2 Defibrylatory

 - USG

 - 4 pompy infuzyjne

 - 4 pulsoksymetry

 - zestaw do trudnej intubacji

 - 2 zestawy do intubacji i wentylacji

 - aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta

Wartość projektu: 217 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 184 450,00 PLN 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego realizowanego projektu można dokonywać poprzez opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatyczne: poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.mapadotacji.gov.pl

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie realizował projekt „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres realizacji Projektu: 2016–2018
Cel działania: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Przedmiotem Projektu jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPWSzS w Chełmie poprzez przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych, zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających odbiór danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego. Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia mieszkańcom regionu, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia – zapewnienia niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu danej osoby.

Wartość projektu: 2 245 029,47 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 878 298,56 PLN

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego realizowanego projektu można dokonywać poprzez opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatyczne: poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

www.mapadotacji.gov.pl